Aanvraag oldtimer ex-legerautoverzekering

Looptijd en toepasselijk recht

De looptijd van de verzekering(en) is 1 jaar. Daarna kunt u de verzekering(en) dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Op de verzekering(en) is Nederlands recht van toepassing.

Bedenktermijn

Als u zich bedenkt, kunt u de verzekering(en) binnen 14 dagen na het aanvragen nog opzeggen. U doet dit schriftelijk of via een mail aan ons. U kunt een verzekering niet opzeggen als u binnen deze bedenktermijn een beroep doet op die verzekering.

Vastlegging en raadpleging Stichting CIS

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens en/of de gegevens van iemand anders die belang heeft bij de verzekering raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie http://www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.