Oldtimer bestel- en vrachtautoverzekering

 

1. Hoeveel bedraagt de premie voor de WA Oldtimer bestel-/vrachtautoverzekering in 2019?

De premie bedraagt € 359,98 per jaar inclusief € 10,00 poliskosten en 21% assurantiebelasting.
Deze verzekering geldt voor Oldtimer Vracht-/Bestelauto(‘s) die hobbymatig als verzamelaarsobject in bezit zijn en ook zodanig worden gebruikt. Deze moeten worden gebruikt voor shows, evenementen, toertochten en incidenteel hobbymatig gebruik.

 

2. Hoe vindt de betaling plaats?

Premiebetaling kan alleen geschieden door middel van automatische incasso van uw rekeningnummer (IBAN). U geeft met een machtiging Overwater toestemming om de premie van uw rekening af te schrijven.

 

3. Wat is incidenteel hobbymatig gebruik?

Uw Oldtimer Vracht-/Bestelauto mag incidenteel particulier worden gebruikt voor shows, demonstraties en toertochten. Het uitgangspunt is dat de Oldtimer Vracht-/Bestelauto(’s) als verzamelaars object wordt gezien en ingezet.
De Oldtimer Vracht-/Bestelauto(’s) mag/mogen niet worden ingezet voor bedrijfsexploitatie (zodanig gebruiken dat er geld mee wordt verdiend) of veelvuldig gebruik. Deze activiteiten zijn van dekking uitgesloten.

 

4. Wanneer begint uw verzekering?

De dekking voor de verzekering of een wijziging van een verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking begint nooit eerder dan het tijdstip waarop wij uw aanvraag hebben ontvangen.

 

5. Waar kan ik de verzekeringsvoorwaarden vinden?

Op deze pagina kunt u boven het aanvraagformulier de voorwaarden inzien die gelden bij deze verzekering(en).

 

6. Wat houdt een WA-dekking in?

De verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid (WA) van de verzekerden voor schade die met of door het motorrijtuig veroorzaakt is. Een WA-dekking is wettelijk verplicht. Deze dekking voldoet aan de eisen van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM).

 

7. Wat valt ook onder de WA-dekking?

Onder de verplichte WA-dekking valt ook:

  • Schade door of met een gekoppelde aanhangwagen;
  • Schade door of met een losgekoppelde aanhangwagen, die nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen;
  • Schade door of met een gekoppelde zijspan;
  • Schade door afvallende lading van uw motorrijtuig of aanhangwagen.

 

8. Is er een eigen risico van toepassing voor deze verzekering?

Bij schade aan eigen zaken/gebouwen is een eigen risico van € 250,00 van toepassing. Hiervoor geldt een maximale uitkering van € 150.000,00 per gebeurtenis. Voor overige schades geldt geen eigen risico.

 

9. Is het vervoer van personen verzekerd ?

Nee, het vervoer van personen is niet verzekerd.

 

10. Vanaf welke leeftijd mag je met een oldtimer bestel-/vrachtauto rijden?

Vanaf 24 jaar of ouder is het toegestaan om met een oldtimer auto de weg op te gaan. Tevens in het bezit zijnde van een geldig rijbewijs.

 

11. Is grensoverschrijdend verkeer toegestaan?

Ja, conform de polisvoorwaarden en groene kaart.

 

12. Ik woon in het buitenland, kan ik mijn bestel-/vrachtauto(‘s) bij Overwater verzekeren?

Nee, wij bieden geen mogelijkheid om klanten woonachtig in het buitenland te verzekeren.

 

13. Wat is hobbymatig gebruik?

De bestel-/vrachtauto mag incidenteel particulier worden gebruikt. Het uitgangspunt is, dat de bestel-/vrachtauto als verzamelaars object wordt gezien en niet mag worden ingezet voor bedrijfsexploitatie of veelvuldig gebruik.

 

14. Moet ik lid zijn van een oldtimer club?

Nee, voor acceptatie van de verzekering is dit geen voorwaarde.

 

15. Hoe werkt tussentijds beëindigen?

Bij verkoop van uw bestel-/vrachtauto kunt u tussentijds de polis opzeggen door middel van een schriftelijke opzegging, dus niet per telefoon. Door het sturen van een e-mail of het opsturen van een kopie van het vrijwaringsbewijs wordt uw polis beëindigd. In het verleden ontving u geen premie terug. Nu ontvangt u van ons naar verhouding (pro/rata) restitutie van de teveel betaalde premie. Hiervoor wordt € 12,10 (inclusief assurantiebelasting) aan kosten ingehouden.

 

16. Aanvullende Casco dekking. Hoe werkt dit:

Indien u de auto aanvullend Casco wenst te verzekeren dan kan dit door middel van een taxatierapport. Bij schade wordt uiteraard de daadwerkelijke schade/waarde vastgesteld. De premie voor een Casco dekking hangt af van de waarde van de auto en het bouwjaar. Eventueel kunnen wij u een adres geven van een taxateur. De kosten van deze taxatie zijn voor uw rekening. Het eigen risico bij cascodekking bedraagt € 150,00.

 

17. Aanvullende rechtsbijstandverzekering. Hoe werkt dit:

Indien u de Vracht-/Bestelauto aanvullend wenst te verzekeren met een rechtsbijstand verzekering. Dan bent u verzekerd voor juridische geschillen die te maken hebben met verkeersdeelname en met het gebruik en het bezit van het verzekerde motorrijtuig. Wegens wettelijke voorschriften hebben wij de uitvoering van de rechtsbijstandverlening overgedragen aan SRK Rechts bijstand (Stichting Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandverzekering). Wij garanderen nakoming door SRK van de in de voorwaarden genoemde verplichtingen.

Deze verzekering dekt:

  • het verlenen van rechtsbijstand;
  • het vergoeden van kosten van rechtsbijstand;
  • het risico van onvermogen van een wettelijk aansprakelijke derde;
  • cautie/zekerheidstelling, zoals in deze voorwaarden nader omschreven.