Oldtimer bestel- en vrachtautoverzekering

 

1. Hoeveel bedraagt de premie voor de WA Oldtimer bestel-/vrachtautoverzekering in 2024?

De premie bedraagt € 359,98 per jaar inclusief € 10,00 servicebijdrage en 21% assurantiebelasting.

 

2. Hoe vindt de betaling plaats?

Premiebetaling geschiedt uitsluitend door middel van automatische incasso van uw rekeningnummer (IBAN). U geeft met een machtiging Overwater Assurantie Adviesbureau toestemming om de premie van uw rekening af te schrijven.

 

3. Wat is incidenteel hobbymatig gebruik?

Uw oldtimer bestel-/vrachtauto mag incidenteel particulier worden gebruikt voor shows, demonstraties en toertochten. Het uitgangspunt is dat het voertuig als verzamelaarsobject wordt gezien en ingezet. De oldtimer bestel-/vrachtauto mag niet worden ingezet voor bedrijfsexploitatie (zodanig gebruiken dat er geld mee wordt verdiend) of veelvuldig gebruik. Deze activiteiten zijn van dekking uitgesloten.

 

4. Wanneer begint uw verzekering?

De dekking voor de verzekering of een wijziging van een verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking begint nooit eerder dan het tijdstip waarop wij uw aanvraag hebben ontvangen.

 

5. Waar kan ik de verzekeringsvoorwaarden vinden?

Op deze pagina kunt u boven het aanvraagformulier de voorwaarden inzien die gelden bij deze verzekering(en).

 

6. Wat houdt een WA-dekking in?

De verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid (WA) van de verzekerden voor schade die met of door het motorrijtuig veroorzaakt is. Een WA-dekking is wettelijk verplicht. Deze dekking voldoet aan de eisen van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM).

 

7. Wat valt ook onder de WA-dekking?

Onder de verplichte WA-dekking valt ook:

  • Schade door of met een gekoppelde aanhangwagen;
  • Schade door of met een losgekoppelde aanhangwagen, die nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen;
  • Schade door of met een gekoppelde zijspan;
  • Schade door afvallende lading van uw motorrijtuig of aanhangwagen.

 

8. Is er een eigen risico van toepassing voor deze verzekering?

Bij schade aan eigen zaken/gebouwen is een eigen risico van € 250,00 van toepassing. Hiervoor geldt een maximale uitkering van € 150.000,00 per gebeurtenis. Voor overige schades geldt geen eigen risico.

 

9. Is het vervoer van personen verzekerd ?

Nee, het vervoer van personen is niet verzekerd.

 

10. Vanaf welke leeftijd mag je met een oldtimer bestel-/vrachtauto rijden?

Vanaf 24 jaar of ouder is het toegestaan om met een oldtimer bestel-/vrachtauto de weg op te gaan. Tevens in het bezit zijnde van een geldig rijbewijs.

 

11. Is grensoverschrijdend verkeer toegestaan?

Ja, conform de polisvoorwaarden en groene kaart.

 

12. Ik woon in het buitenland, kan ik mijn bestel-/vrachtauto bij Overwater verzekeren?

Nee, wij hebben helaas geen mogelijkheid om klanten woonachtig in het buitenland te verzekeren.

 

14. Moet ik lid zijn van een oldtimer club?

Nee, voor acceptatie van de verzekering is dit geen voorwaarde.

 

15. Hoe werkt tussentijds beëindigen?

Bij verkoop van uw oldtimer bestel-/vrachtauto kunt u tussentijds de polis opzeggen. Door middel van een schriftelijke opzegging, het sturen van een e-mail of het opsturen van een kopie van het vrijwaringsbewijs wordt uw polis beëindigd. U ontvangt van ons naar verhouding (pro/rata) restitutie van de teveel betaalde verzekeringspremie. Hiervoor wordt € 12,10 (inclusief assurantiebelasting) aan servicebijdrage ingehouden.

 

16. Aanvullende cascodekking. Hoe werkt dit:

Indien u de bestel-/vrachtauto aanvullend casco wenst te verzekeren dan kan dit door middel van een taxatierapport. Bij schade wordt de daadwerkelijke schade/waarde vastgesteld. De premie voor een cascodekking hangt af van de waarde van de auto en het bouwjaar. Eventueel kunnen wij u  contactgegevens geven van taxateurs waar wij goede ervaringen mee hebben. De kosten van deze taxatie zijn voor uw rekening. Het eigen risico bij cascodekking bedraagt € 150,00.

 

17. Aanvullende rechtsbijstandverzekering. Hoe werkt dit:

Indien u de bestel-/vrachtauto aanvullend wenst te verzekeren met een rechtsbijstandverzekering dan bent u verzekerd voor juridische geschillen die te maken hebben met verkeersdeelname en met het gebruik en het bezit van het verzekerde motorrijtuig. Wegens wettelijke voorschriften hebben wij de uitvoering van de rechtsbijstandverlening overgedragen aan SRK Rechts bijstand (Stichting Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandverzekering). Wij garanderen nakoming door SRK van de in de voorwaarden genoemde verplichtingen.

Deze verzekering dekt:

  • het verlenen van rechtsbijstand;
  • het vergoeden van kosten van rechtsbijstand;
  • het risico van onvermogen van een wettelijk aansprakelijke derde;
  • cautie/zekerheidstelling, zoals in de voorwaarden nader omschreven.